Begroting 2016: volop inzetten op de Vlaamse jeugd

Door Miranda Van Eetvelde op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

In het Vlaams parlement wordt er op 15, 16 en 17 december gedebatteerd over de Vlaamse begroting. Op woensdag 16 december kwam het luik 'jeugd' aan bod waarbij Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde het sterke Vlaamse Jeugdwerk in de verf zette en benadrukte dat hier volop moet op ingezet worden. Onze jongeren moeten alle kansen krijgen om zich te ontplooien.

 

Lees hier de volledige tussenkomst: 

Voorzitter, minister, collega’s, onze fractie vindt het een duidelijk signaal naar het jeugdwerk dat er, na de besparingen die in 2015 doorgevoerd werden, in 2016 geen bijkomende besparingen op het jeugdwerk doorgevoerd worden. De minister besteedt in zijn begroting en beleidsbrief terecht aandacht aan het Vlaamse jeugdwerk. Dat is krachtig. Daarom is het voor ons essentieel dat we inzetten op een consolidatie van wat goed is en daarnaast focussen op het vinden van antwoorden op actuele problemen waarmee de jeugdsector geconfronteerd wordt. Denk maar aan het bevorderen van de diversiteit binnen het jeugdwerk, het verschaffen van duidelijk informatie van en voor kinderen en jongeren, enzovoort.

2016 is een belangrijk jaar voor de jeugdsector. De sectorale subsidies zullen dan voor het eerst via het Gemeentefonds naar de lokale besturen vloeien. De autonomie en beleidsverantwoordelijkheid van de lokale besturen neemt hierdoor toe. Wij geloven sterk dat onze lokale besturen de waarde en de kracht van het jeugdwerk zullen herkennen en erkennen en dit ook budgettair zullen vertalen. Maar verder is het wel belangrijk dat Vlaanderen de situatie opvolgt via de monitoring. Een sterk punt hierin is dat de monitoring start vanuit de lokale behoeften en die data gaat verrijken met andere beschikbare data.

We willen jong en jeugdig engagement ook ruimte geven en ondersteunen. In die zin is onze fractie uiteraard tevreden met de recente en actuele beslissing over de uitbreiding van de btw-vrijstelling voor jeugdhuizen. Na de eerste aankondiging is het intern en extern overleg steeds overeind gebleven. Onze fractie denkt dat de actuele beslissing uiteindelijk evenwichtig en verdedigbaar is. We respecteren de Europese regels en geven de jeugdhuizen de nodige ademruimte. We zorgen voor rechtszekerheid en voor de leefbaarheid van de sector, zeker voor de kleine en middelgrote jeugdhuizen.

Er zijn nog enkele andere belangrijke aandachtspunten. Minister, samen met uw collega’s moet u voorzien in voldoende semipublieke ruimten van en voor kinderen en jongeren. Dat moet in de steden, maar denk ook maar aan de speelbossen en de speelzones. Investeringen in voldoende kampeermateriaal zijn voor ons heel belangrijk. Ik denk dat we daar op schema zitten. Kwaliteitsvolle, krachtige en duidelijke informatie van en voor jongeren blijft een aandachtspunt. In het vrijwilligersbeleid zetten we in op het tegengaan van versnippering van expertise en informatiekanalen. Daarbij kan er, wat ons betreft, zeker nagedacht worden over een Vlaams expertisecentrum rond het vrijwilligerswerk. 

 

Ook het debat over de BTW voor jeugdhuizen kwam aan bod:

Tinne Rombouts (CD&V)

Ik wil een vraag stellen omdat ik de indruk heb dat ik een hoofdstuk mis in het verhaal van de btw-plicht voor de jeugdhuizen. Er wordt regelmatig aangehaald dat de Europese regelgeving moet worden gerespecteerd en dat, omdat er regelgeving is, de jeugdhuizen btw-plichtig worden. Mevrouw Van Eetvelde, u zegt dat u de Europese regelgeving respecteert. Ik ga er dan ook van uit dat u weet waar en wat en op welke manier de Europese regelgeving effectief die verplichting oplegt. Ik heb die althans niet gevonden. Als u het niet kunt vinden, kan ik het misschien aan de minister vragen. U hebt net gezegd dat in dezen de Europese regelgeving een belangrijke en fundamentele oorzaak is. Daarom zou ik willen weten waar ik dat kan terugvinden. Als de btw niet wordt geheven bij de jeugdhuizen, zou dat dan tegen de Europese regels zijn? (Applaus bij Groen)

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Ik denk dat er voldoende Europese uitspraken en arresten zijn waaruit men juridisch-technisch kan afleiden dat die btw-richtlijn strikt moet worden geïnterpreteerd en dat de jeugdhuizen die vallen onder het stelsel van de uitbating van een drankgelegenheid niet kunnen worden vrijgesteld van de btw-heffing.

Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel doe je niets. Dan kan het jeugdhuis worden gecontroleerd. Elk jeugdhuis kan dan vanaf de eerste euro btw-plichtig worden. Ofwel zorg je voor die rechtszekerheid en denk je na over die administratieve tolerantie, middels een bepaald plafondbedrag. Dat is wat er nu is gebeurd. Het plafond is van 50.000 naar 80.000 euro gebracht. Daarvoor heeft men gekozen. (Applaus bij de N-VA)

Tinne Rombouts (CD&V)

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Mijn vraag was welke arresten of uitspraken erop wijzen dat Europa effectief oplegt dat jeugdhuizen btw-plichtig moeten zijn. Ik neem het u niet kwalijk dat u hier niet kunt aangeven over welke arresten het gaat, maar ik ga ervan uit dat we daarover eventueel op een later moment kunnen spreken. Ik heb daarover althans geen uitsluitsel.

Matthias Diependaele (N-VA)

Mevrouw Rombouts, ik denk dat u een zeer terechte opmerking maakt, maar u moet goed weten dat dit probleem al gekend was in de vorige legislatuur. Toen een zekere minister Geens daarvoor verantwoordelijk was, werd dat al opgeworpen door de federale administratie. Dit is dus helemaal niet nieuw. Ik denk dat het voornamelijk ligt aan de btw-richtlijn die daarin geen onderscheid maakt. Maar als u daar effectief teksten van wilt, kunnen we u die bezorgen. Dat is geen enkel probleem.

U zult nu toch niet beweren dat de federale belastingadministratie dat gewoon uit haar duim zuigt? Het was ook al zo onder de vorige legislatuur, toen een zekere minister Geens daarvoor verantwoordelijk was. (Applaus bij de N-VA)

Tinne Rombouts (CD&V)

Collega, ik ben heel blij dat u verwijst naar de vorige minister. Die vorige minister heeft die maatregel heel duidelijk niet genomen. Waarom? Omdat er op geen enkele manier kan worden aangetoond dat Europa ons dit in dezen heel duidelijk oplegt. Wel is het zo dat deze discussie al heel lang loopt en dat de belastingdienst daarover verduidelijking vroeg.

Ik heb in alle juridische adviezen die ik heb gezien geen verklaring gevonden over deze Europese verplichting. Als die er wel is, zou ik die graag vernemen.

Matthias Diependaele (N-VA)

Mevrouw Rombouts heeft gelijk, er is in de vorige legislatuur inderdaad niet op ingegrepen. Maar dat betekent niet dat de federale belastingadministratie daarvan geen werk aan het maken was. Er zijn controles gebeurd. Daardoor zouden jeugdhuizen in de problemen geraken en moest er worden ingegrepen. Dat heeft men in de vorige legislatuur niet gedaan. Het was gewoon geen optie dit nu nog verder voor zich uit te schuiven, want dan zouden die jeugdhuizen nog meer in de problemen geraken.

Bart Caron (Groen)

Ik ken de materie ook, maar ik wil er niet op ingaan.

Ik heb een voorstel, voorzitter, namelijk dat de drie meerderheidspartijen naar het Koffiehuis gaan en de boel oplossen. (Applaus bij de oppositie)

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Ik geef u gelijk, mevrouw Rombouts. Ik heb die arresten niet bij mij, ik weet dat dus ook niet. De Europese spelregels zijn wat ze zijn. Wij hebben alvast onze kop niet in het zand gestoken.(Applaus bij de N-VA)

 

Bekijk hier het volledige fragment:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is