Nog steeds 15.000 werkzoekenden kunnen niet met pc werken

Door Miranda Van Eetvelde op 20 maart 2019, over deze onderwerpen: Werk

Vorig jaar raakte bekend dat toen 15.760 Vlaamse werkzoekenden aangaven dat ze niet met een computer kunnen werken. Dat bleek uit het ‘digitaal portret’ van de Vlaamse werkzoekenden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA) vroeg de cijfers van 2018 op: “Daaruit blijkt een lichte daling (15.128) maar het aantal blijft hoog voor de digitale wereld vandaag. Als we de openstaande vacatures willen invullen, zullen we iedereen mee moeten krijgen in een digitale omgeving.”

“Uit de gegevens van het digitaal portret blijkt dat er laaggeschoolden, oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een taalachterstand nog steeds een digitale achterstand vertonen”, vervolgt Van Eetvelde. “Als we bijvoorbeeld kijken naar de toegang tot een e-mailadres scoren zij veel lager dan gemiddeld. 70% van de laaggeschoolden is bereikbaar via e-mail, bij 55-plussers daalt dat percentage naar 68% en bij mensen met een taalachterstand zelfs naar 63%. Al is hier wel goede hoop want de 3 groepen stegen licht tegenover vorig jaar.”

Die cijfers geven aanleiding tot meer onderzoek. De meest voorkomende reden voor het niet opgeven van een e-mailadres is schroom of onkunde om met de computer te werken. Maar liefst 15.128 personen kruisten in 2018 deze optie aan.

Miranda Van Eetvelde: “Dat is iets minder dan in 2018 maar het totaalaantal dossiers bij de VDAB daalde ook. Hierdoor is er dus een vertekend beeld. Als we kijken naar het percentage voor de opgegeven reden om geen e-mailadres te hebben, stijgt het aandeel van mensen die niet in staat zijn om met de computer te werken (33% in 1017 tot 39% in 2018). Hieruit kunnen we dus concluderen dat het niet kunnen werken met een computer aantoont dat dit nefast is voor het vinden van een job. Het is in hun belang en in het algemeen belang dat ze zich zo snel mogelijk digitaal bijscholen. In een digitale wereld worden digitale vaardigheden steeds belangrijker. Werkloosheid en digitaal analfabetisme hangen dan ook nauw samen.”

Want mits een goede opvolging en begeleiding kunnen er wel degelijk stappen gezet worden. Wie minder sterk is op digitaal vlak, wordt ingeschat door een VDAB-medewerker. Dan kan er bekeken worden welk specifiek aanbod er kan gevolgd worden om digitaal sterker te worden. Mocht blijken dat de werkzoekende een volslagen digitale leek is, wordt er een volledige niet-digitale begeleiding uitgewerkt. Zo wordt er steeds op maat van de werkzoekende begeleid. Toch wil dat geenszins zeggen dat deze werkzoekenden digitaal analfabeet zullen blijven. “Ook bij deze werkzoekenden zal de VDAB inzetten op het versterken van digitale vaardigheden, maar dan vertrekkend van nul.”, besluit Miranda Van Eetvelde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is