Plenaire begroting goedgekeurd!

Door Miranda Van Eetvelde op 19 december 2014

Traditioneel wordt tijdens de laatste werkweek van het Vlaams Parlement de begroting besproken. Dit jaar was dit extra belangrijk aangezien ook de keuzes van de beleidsnota's besproken werden. Na een marathonvergadering die verspreid was over 2 dagen, werd de begroting goedgekeurd. Miranda kwam tussen op de domeinen Onderwijs en Jeugd. Haar tussenkomsten kan je hieronder lezen.

Onderwijs:

Minister, collega’s, ik ga in mijn betoog aandacht besteden aan de samenwerking tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Namens onze fractie wil ik een aantal krachtlijnen naar voren brengen.

Onze fractie stelde vast dat er een behoorlijk bedrag – 10,4 miljoen euro – wordt vrijgemaakt om het onderwijstraject leren en werken volwaardig uit te bouwen. Wij waarderen dit. Een harmonisering van de verschillende statuten en een herwaardering van deeltijds onderwijs is immers broodnodig. Wij ijveren daar al een tijdje voor.

In dat opzicht kijken wij uit naar de door de Vlaamse Regering aangekondigde evaluatie van het decreet Leren en Werken, en in het bijzonder naar de conceptnota om de veelheid aan statuten weg te werken. Het is van groot belang dat beroepsgerichte leerroutes worden opgewaardeerd. Deze opleidingen kampen vandaag onterecht met een negatief imago. Het is merkwaardig dat onze arbeidsmarkt schreeuwt om goed geschoolde stielmannen en technici, maar we de beroepsgerichte opleidingen zo weinig waarderen. Bovendien kan een volwaardig traject leren en werken helpen om de ongekwalificeerde uitstroom in te perken en om schoolmoeheid tegen te gaan.

Een eenduidig juridisch kader is broodnodig om meer rechtszekerheid te creëren, zoals wij ook al gevraagd hebben in onze resolutie over de vereenvoudiging, rechtszekerheid en kwaliteitszorg van werkplekleren en stages in het onderwijs. Bovendien moet de regelgeving inzake arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, medische voorwaarden enzovoort beter worden afgestemd op de situatie van het werkplekleren. Ook is het nodig dat we een eenduidige terminologie ontwikkelen voor alle vormen van werkplekleren. Deze elementen zijn belangrijk om de planlast in te perken. Het zou dan ook goed zijn indien er werk wordt gemaakt van één omzendbrief waarin scholen alles kunnen terugvinden over werkplekleren.

We kunnen niet genoeg onderstrepen dat een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven van cruciaal belang is. We moeten met andere worden bruggen bouwen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Scholen en bedrijven moeten sterke partners worden. Jongeren moeten zich gewenst voelen, zowel op school als op de werkplek, en er dus een voor hen geschikte opleiding kunnen volgen. (Applaus)

Jeugd:

Voorzitter, dames en heren ministers, geachte leden, in mijn uiteenzetting zal ik aandacht besteden aan het beleidsveld Jeugd. Zoals ik in de commissie heb aangebracht, is onze fractie vrij tevreden over de algemene beleidslijnen en uitgangspunten van de beleidsnota 2014-2019 en de begroting 2015.

Ik zal een aantal krachtlijnen naar voren brengen. Het algemene uitgangspunt van onze fractie is dat Vlaanderen een heel sterk jeugdwerk heeft. We wensen dus vooreerst te behouden wat we hebben en wat goed is, en te werken aan de aandachtspunten die in het kader van dat jeugdwerk belangrijk zijn, bijvoorbeeld een betere inclusie van allochtone jongeren en jongeren met een beperking.

Een ander belangrijk speerpunt van onze fractie betreft het aanpakken van de overregulering. De Ambrassade heeft daarvoor een regulitisbrochure uitgebracht en de knelpunten opgelijst. Minister, u zult in onze fractie een bondgenoot vinden om die overregulering daadkrachtig aan te pakken.

We moeten tevens kinderen en jongeren ruimte geven om initiatieven te kunnen ondernemen, zonder de soms overdreven planlast. We moeten het vrijwillig engagement van onze jongeren vrijwaren en versterken.

Mijn fractie ondersteunt uiteraard de beslissing om de middelen over te hevelen naar het Gemeentefonds. Wij willen de lokale besturen meer autonomie en verantwoordelijkheid geven. Maar we begrijpen de ongerustheid. Verandering en evolutie creëren altijd ongerustheid.

De minister van Jeugd zal werk maken van een nieuw jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Mijn fractie vindt het uitgangspunt van de minister om in te zetten op informatie om kinderrechten bekender te maken zinvol. Zijn analyse is volgens ons de juiste: kinderrechten zijn nog te weinig bekend.

Naast ruimte om initiatieven te ondernemen, is ook fysieke ruimte voor kinderen en jongeren om te bewegen en te spelen ontzettend belangrijk. Een realistische uitvoering van de masterplannen voor de Vlaamse jeugdverblijfscentra Destelheide en De Hoge Rielen zijn ook voor onze fractie belangrijk, net als de opmaak van een masterplan voor bivakplaatsen.

Er moet ook aandacht zijn voor voldoende eigentijds kampeermateriaal ten behoeve van onze jeugdverenigingen, door op een realistische manier te investeren in de Uitleendienst Kampeermateriaal. (Applaus bij de N-VA en van de heer Bart Caron)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is